Volgen

Automatische rentedaling

Automatische rentedaling

Een voorwaarde van een hypotheekproduct is het recht op automatische rentedaling. Biedt een product automatische rentedaling dan zal de hypotheekaanbieder iedere maand automatisch controleren of er sprake is van een lagere risicoklasse. Een lagere risicoklasse biedt uiteraard kans op een lager rentetarief.

Een lagere risicoklasse is het gevolg van reguliere en extra aflossingen op de hypotheek. In sommige gevallen kan dat het gevolg zijn van een marktwaarde stijging.

Uitgaande van de gehele looptijd zorgt automatische rentedaling voor een gemiddeld lager rentetarief dan de aanvangsrente.

Figlo Hypotheken past de berekening van de automatisch rentedaling toe op de gehele hypotheekconstructie. Daarmee wordt het rentedaling effect gewogen over alle aanwezige hypotheekdelen.

In Figlo Hypotheken eenvoudig en snel een plan met automatisch rentedaling opzetten

De automatische rentedaling is terug te vinden op de Begrotingspagina. Het onderdeel waar de hypotheekconstructie wordt samengesteld. De keuze of automatische rentedaling van toepassing is kan voor ieder geadviseerd hypotheekdeel afzonderlijk worden bepaald.

Ga hiervoor naar de hoofdeigenschappen van een hypotheekdeel. Klikken op de keuzelijst knop, rechts van het rentetarief veld, toont drie tarief opties: handmatig invoeren, de ‘rente (zonder verloop)’ of de ‘rente (met verloop)’ ophalen. De optie handmatig zorgt voor vrije invoer. De beide opties 'ophalen' zorgen voor het starten van een scherm waarmee een rentepercentage kan worden geselecteerd uit de tarievenlijst. In het geval van de keuze ‘rente (zonder verloop)’ wordt maar één rente teruggenomen en toegepast. In het geval van de optie ‘rente (met verloop)’ wordt een reeks van rentes teruggenomen. Namelijk de rentes voor alle risicoklassen behorend bij de gekozen rentevaste periode voor dat product. Tevens wordt er vastgesteld of de voorwaarde automatische rentedaling voor dat product en die hypotheekvorm van kracht is.

Alle opgehaalde gegevens zijn zichtbaar onder de nieuwe Rente uitklapper. Één van de nieuwe velden bij het onderdeel Rente is het Verloop. De waarde 'Aan' voor dit veld betekent een rentetarief dat gaat wijzigen gedurende de looptijd van het hypotheekdeel. Het tarief daalt automatisch als er een nieuwe risicoklasse wordt bereikt. Staat het verloop aan en kent het product geen automatisch rentedaling, kan er toch sprake zijn van dalende rentes. Hypotheekaanbieders zijn namelijk verplicht om op rentevervaldatum de LTV (risicoklasse) opnieuw vast te stellen en het tarief daarop aan te passen. Verder toont het onderdeel rente op welk moment de ophaal actie is uitgevoerd, en welke uitgangspunten het betrof. Tot slot is de tarievenreeks zichtbaar.

Het systeem controleert doorlopend of de set opgehaalde gegevens nog origineel is. Zodra de vorm, de aanbieder, het product of de rentevaste periode wijzigt, wordt het rentetarief automatisch teruggezet naar handmatig.

Figlo Hypotheken berekent maandlasten met automatische rentedaling

Met de renteverloop functie ‘aan’ kunt u het maandlasten effect presenteren. Wat is het verschil in de totale netto lasten zonder toepassing en met toepassing van automatisch renteverloop? Blijken de rentetarieven van product x of van product y interessanter op basis van automatische rentedaling gedurende de looptijd? Bedenk erbij dat dalingen alleen zijn gegarandeerd binnen de eerste rentevaste periode. Want voor de erop volgende rentevaste periodes zullen de tarievenopzet (risicoklassen en opslag en afslag systematiek) en de marktrentes hoogstwaarschijnlijk anders komen te liggen.

 Hypotheekvoorwaarden content dagelijks aanpasbaar

Figlo houdt per [hypotheekproduct en hypotheekvorm] combinatie bij of er sprake is van ‘automatische rentedaling (A)’, ‘Op verzoek klant tussentijds (V)’ of dat de voorwaarde ‘Niet wordt toegepast (N.v.t.)’. Momenteel passen hypotheekaanbieders de automatische rentedaling systematiek voornamelijk toe op een drietal hypotheekvormen: annuïteit, lineair en aflossingsvrij. De renteverloop voorwaarden in Figlo Hypotheken kunnen dagelijks worden bijgewerkt


Bijlage: uitgangspunten en aannames voor de maandlastenberekening en de hypotheektoets rente

Hieronder een opsomming hoe de maandlastenberekening tot stand komt. Ook worden de functionaliteiten aangehaald waar de toets rente van toepassing is.

  • De gekozen rentevaste duur voor de eerste periode is ook van toepassing op de vervolgperiodes
  • Ingevoerde wijzigingen voor het openstaand hypotheekbedrag en de marktwaarde zijn van invloed op de risicoklasse vaststelling
  • Ook bij een hypotheekdeelproduct waarvoor geldt ‘geen automatische rentedaling’ is de hypotheekaanbieder verplicht om op renteherzieningsdatum de nieuwe - openstaande schuld versus marktwaarde - verhouding te bepalen. En de risicoklasse en het rentetarief hierop aan te passen. Dat effect is terug te zien wanneer er sprake is van verloop ‘aan’ in combinatie met looptijd voorwaarde ‘Op verzoek klant tussentijds (V)’ of ‘N.v.t.’
  • Bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde toets rente wordt gebruik gemaakt van de startrente. Automatische rentedalingen hebben geen invloed op de gewogen gemiddelde toets rente uitkomst. Dat geldt voor de hypotheek acceptatie toets (HAT), de betaalbaarheid (verantwoorde woonlasten) en het LTI overzicht
  • Het renteverloop is niet van kracht in Figlo Advisor. Die situatie doet zich voor na het kopiëren van een Figlo Hypotheek hypotheekplan bedoeld voor Figlo Advisor. In Figlo Advisor staat het renteverloop altijd ‘uit’
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen