Volgen

Hoe werkt de ( WGA) Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGA 35-80%

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een uitkering waarvoor mensen in aanmerking komen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt bij de WGA is “hoe meer de werknemer werkt hoe hoger zijn inkomen”.

 

WGA.jpg

De werknemer van wie UWV concludeert dat sprake is van minimaal 35% loonverlies, en die daarnaast de wachttijd van 104 weken heeft doorlopen, heeft recht op een WIA-uitkering.

Kan uw werknemer tussen de 20% en 65% van zijn oude loon verdienen? Of kan hij minder dan 20% verdienen, maar is er kans op herstel? Dan kan hij een WGA-uitkering krijgen.

De WGA-uitkering bestaat uit twee en soms zelfs drie uitkeringen.
De eerste uitkering binnen de WGA-uitkering is de loongerelateerde uitkering. Dit is een WW- conforme uitkering en kent, naast de bovenstaande voorwaarden van de WGA-uitkering, als aanvullende voorwaarde dat de werknemer voldoet aan de referte-eis. Met andere woorden, de werknemer moet gedurende de laatste 36 weken voordat hij ziek werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt.

Voldoet de werknemer aan alle voorwaarden, echter niet aan de referte eis, dan krijgt hij recht op een WGA-vervolguitkering of een loonaanvulling. Ook zodra de duur van de loondervingsuitkering is verstreken, ontstaat recht op een WGA-vervolguitkering dan wel loonaanvulling.

Recht op de WGA-vervolguitkering bestaat indien de werknemer niet minimaal voor 50% van zijn restcapaciteit is herplaatst. Indien dit laatste wel het geval is krijgt de werknemer recht op een loonaanvulling.


Hoogte

De hoogte van de loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) dagloon voordat de werknemer ziek werd en het nieuwe inkomen.

De loonaanvullingsuitkering kent twee varianten:

De werknemer vervult tussen de 50 en 100% van zijn restverdiencapaciteit. Dan bedraagt de loonaanvullingsuitkering 70% van het dagloon minus het bedrag dat de werknemer nog met werken kan verdienen.
De werknemer vervult volledig zijn restverdiencapaciteit of is tijdelijk geheel arbeidsongeschikt. Dan bedraagt de loonaanvullingsuitkering 70% van het dagloon minus het nieuwe inkomen.

De hoogte van de WGA-vervolguitkering is gebaseerd op een uitkeringspercentage maal het minimumloon. Het uitkeringspercentage wordt afgeleid van het arbeidsongeschiktheidspercentage, dat voor de werknemer is vastgesteld. Onderstaand worden de uitkeringspercentages voor de verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen weergegeven.

 

WGA_2.jpg

Duur

Zoals al eerder aangegeven is de loongerelateerde uitkering (LGU) een WW-conforme uitkering. Dit betekent dat de duur van de LGU overeenkomt met de duur van de WW-uitkering. Deze varieert van drie maanden tot drie jaar en twee maanden. Net als bij de WW is het arbeidsverleden van de werknemer bepalend voor de duur van de uitkering.

De duur van de WGA-vervolguitkering en loonaanvulling is in principe tot de AOW-leeftijd. Indien de werknemer met een WGA-vervolguitkering echter voor minimaal 50% van zijn restcapaciteit gaat werken, stopt het recht op een WGA-vervolguitkering en krijgt de werknemer recht op een loonaanvulling. Indien de werknemer met recht op een loonaanvulling niet langer aan de voorwaarde voldoet van minimaal 50% invulling van zijn restcapaciteit, wordt de loonaanvulling beëindigd en start het recht op de WGA-vervolguitkering.

 

Bovenwettelijke uitkering

Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

Bij volledige maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering. Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) vult deze uitkering aan tot 70% van het verschil tussen de grondslag van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het eventuele nieuwe inkomen.

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 35% en 80%) heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen