Volgen

Uitgangspunten en toelichting op de BV module

Algemene uitgangspunten

 • Basis is advies voor DGA in privé
 • Inzicht in waardeontwikkeling van de onderneming 
 • Dividend uitkeren en vervreemden van de BV
 • Verkorte of uitgebreide invoer winst en verliesrekening Verkorte of uitgebreide invoer balansposten
 • Koppeling vanuit de werkkaart DGA met BV
 • Koppeling vanuit de hypotheekkaart met BV
 • Pensioenkaart koppelen via balans BV
 • Pensioen in eigen beheer met fiscale en commerciële waarden.
 • Details van de pensioenregeling invoeren via balanspost
 • Uitgebreide balanspost stamrecht
 • Standaard wordt gerekend met een belastinglatentie van 30% op alle stille reserves in de onderneming.
 • Alle afschrijvingen worden in hetzelfde jaar geherinvesteerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de investeringsaftrek.

 

Winst & verliesrekening 

 • Resultaat van de onderneming na belasting: naar balanspost overige vlottende activa en winstreserve. Als er een rekening via vlottende activa is aangemaakt, wordt het resultaat evenredig verdeeld onder de post ‘overige vlottende activa’ en de aangemaakte rekening.
 • Het ingevoerde rendement op overige vlottende activa wordt geboekt als ‘rente en overige opbrengsten’. Het rendement is per balanspost instelbaar. 
 • De werkkaart ‘DGA’  kan indien gewenst gekoppeld worden aan de BV. Deze post wordt dan als ‘kosten’ meegenomen in de W & V rekening.
 • De renteopbrengst van een aan de BV gekoppelde hypotheekkaart wordt als ‘rente en overige opbrengsten’ geboekt in de W & V rekening. De behandeling van de hypotheek in privé wijzigt niet.
 • Verliesverrekening in BV: conform wet en regelgeving.  Een negatief resultaat wordt verrekend met de winst van het voorgaande jaar (carry back) en daarna met 9 jaar vooruit (carry forward).
 • Renteopbrengsten rekening courant worden geboekt als ‘rente en overige opbrengsten’. Rente kan niet worden bijgeschreven op de lening. De post ‘leningen’ voorziet hier wel in.

 

Balansposten

 • Hypotheekkaart koppelen aan de BV. Als de hypotheek in het lopende boekjaar wordt opgevoerd zal de hypotheek onttrokken worden aan de beschikbare liquide middelen. Bij onvoldoende liquide middelen  in de onderneming zal het tekort uit een rekening courantschuld bij de cliënt privé worden aangevuld.
 • Pensioen in eigen beheer. Hiervoor wordt de fiscale voorziening berekend conform wet- en regelgeving. Jaarlijkse dotatie komt in W & V rekening. Vereist is dat alle variabelen ingevoerd worden na het koppelen van een in privé ingevoerde pensioenkaart.  Aanspraak invoeren als pensioenkaart in privé. Details pensioenregeling invoeren via balans.
 • Rekening courant schuld van cliënt aan de BV blijft in stand. Inlossen op ‘eigen initiatief’. Door BV ontvangen rente in W & V rekening. Rente kan niet worden bijgeschreven.  Alternatief is post ‘vordering op cliënt’ onder vlottende activa.
 • Rekening courant schuld van de BV aan cliënt:  Wordt zo snel mogelijk afgelost met het resultaat van de onderneming. Betaalde rente in W & V rekening. Als er naast de rekening courant met cliënt een tweede rekening courant bestaat, wordt deze evenredig met de beschikbare middelen afgelost. Alternatief voor de post rekening courant is lening bij cliënt via de post ‘leningen’ Hierop kan gekozen worden voor rente bijschrijven en wel/ niet aflossen.
 • Rekening courant van BV bij kredietinstelling wordt op zelfde wijze verwerkt als rekening courant cliënt. Aflossen wordt evenredig verdeeld over rekening courant kredietinstelling en rekening courant cliënt

Voorkomende vraag luidt:
Client heeft een tweetal hypotheken bij zijn eigen BV. In de jaarrekening (V&W / balans) zie ik de rente niet als inkomstenbron terug. Klopt dat?

Uitleg van de productspecialist:
Het zijn de rente en overige opbrengsten:
Hypotheken gekoppeld aan de BV (1.029.9882+89.848)*1,44% = 16.124,11
Rekening courant 127.795* 2%                                                            2.555,90
Totaal                                                                                                    18.680,01

 

Overige

 • In het overlijdensscenario wordt nog geen rekening gehouden met vererving. De waarde van de onderneming komt netto beschikbaar t.g.v. de partner. Te betalen belasting via privé invoeren als ‘diverse belastingen’ .
 • Bij invoer van disbalans wordt een post ‘balansverschil’ aangemaakt. 
 • De waarde van een deelneming kan worden ingevoerd als ‘vast activum’ Verkoop van de deelneming door op deze kaart een einddatum in te vullen. Indien er ook sprake is van een ‘netto opbrengst’ in de W & V rekening, dan moet deze post ook (handmatig) beëindigd worden.
 • Bij een tekort aan liquide middelen in de BV zal dit verrekend worden met de rekening courant schuld van de BV aan de DGA.
 • Dividend uitkeren is mogelijk bij voldoende liquiditeit en zolang er liquide middelen beschikbaar zijn. Er wordt nog geen rekening gehouden met een dividendtoets.
 • Huurinkomsten van een onroerende zaak wordt verrekend in W en V.
 • Afschrijven op fiscale waarde en de economische waarde ongemoeid laten heeft als gevolg een ontwikkeling van een stille reserve. 
 • Afschrijven op een vast activum moet worden ingevoerd als een negatieve waarde/ mutatie op fiscale waarde en/of economische waarde.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen