Volgen

Gebruikersgids: Oriënterend Advies

Een nieuwe klant invoeren.

Wanneer u een oriënterend advies gaat geven aan uw klant wilt u meer informatie invoeren dan in het geval van een globale leen- of koopindicatie.

Het kan zijn dat de klant nog niet bekend is bij uw kantoor. U gaat dan een nieuwe klant invoeren. Log in op www.figlo.com en kies voor log in.


Vervolgens kiest u voor Figlo hypotheken (via Figlo Start).

 

U komt dan in uw cliënten overzicht terecht. Hier kiest u dan voor Nieuwe cliënt. Wanneer u beschikt over een licentie voor Figlo hypotheken ziet u daar de optie staan Figlo Hypotheken.

U ziet vervolgens het scherm Snelle invoer hypotheek. Hier kunt u snel wat gegevens van uw klant opslaan. Standaard staat het scherm ingesteld op een alleenstaande starter op de woningmarkt.

U kunt deze snelle invoerschermen gebruiken voor het aanmaken van een klantdossier. Het kan zijn dat deze invoer niet voldoende invoermogelijkheden biedt. U vult de gegevens dan aan met behulp van de Inventarisatie. Die kunt u vinden via de navigatie links in beeld. Lees daarvoor verder bij ‘Invoer aanvullen/bewerken’

Een bestaande klant openen

Wanneer u een klant eerder al heeft gesproken voor een eerste koopindicatie, kunt u dat bestaande dossier openen. U selecteert de klant in uw cliënten lijst. Vervolgens gaat u naar plannenoverzicht en klikt u op de analyse.


 

Het dossier wordt geopend op de pagina ‘Begroting’ in de eerder opgeslagen berekening. Links in de navigatiekolom ziet u de optie Inventarisatie staan. Daar kunt u de informatie over de klant aanvullen.

Invoer aanvullen/bewerken

U klikt op de driehoek achter Inventarisatie in de navigatie links. U ziet dan verschillende invoer categorieën verschijnen.

Risicoprofiel bepalen

Hier kunt u een vragenlijst invullen over de kennis, ervaring en risicobereidheid van de klant. Naast de gestandaardiseerde vragen vindt u bovenaan ook een drietal tekstballonnen.

 

Met behulp van die tekstballonnen kunt u een toelichting schrijven op de onderdelen van het risicoprofiel. Een tekstballon wordt gevuld wanneer u een toelichting heeft geschreven. U kunt daarbij eventueel gebruik maken van standaardteksten. Realiseert u zich wel, dat deze velden juist bedoeld zijn om klant-specifieke en unieke informatie te noteren.

Wanneer u de vragen met uw klant heeft beantwoord, klikt u op Opslaan. U ziet bovenaan nu de resultaten van het risicoprofiel weergegeven.

 

Huishouden

Bij huishouden kunt u de gegevens invoeren van de cliënt, maar ook een eventuele partner toevoegen. Kinderen worden niet bij de analyse in Figlo Hypotheken betrokken.

Om gegevens van de partner in te kunnen voeren, dient u de burgerlijke staat aan te passen naar Samenwonend, Geregistreerd partner of Gehuwd. figlo

De minimaal benodigde gegevens zijn rood weergegeven. Pas wanneer deze zijn ingevuld, is de knop Opslaan te gebruiken.

 

Bij de persoonsgegevens ziet u ook een veld Details. Daar kunt u informatie invoeren die mogelijk pas in een later stadium voorhanden of noodzakelijk is. Voor deze oriënterende berekening laten we die velden buiten beschouwing.

Woonsituatie

De mogelijkheden van de invoer in het veld Woonsituatie zijn een direct gevolg van de kenmerken die u bij Huishouden heeft opgegeven. Een starter op de woningmarkt heeft geen huidige eigen woning, alleen mogelijk een huurwoning. Een niet-starter heeft een huurwoning of een eigen woning. Wanneer u bij Huishouden heeft aangegeven dat een klant een eigen woning bezit, kunt u bij ‘woonsituatie’ de gegevens van de huidige eigen woning kwijt.

Wanneer u gegevens heeft ingevoerd zoals huur of informatie over de huidige woning, klikt u op Opslaan. U ziet dan bovenaan de berekende bruto en netto woonlast weergegeven.

 

 

Inkomen

Bij inkomen kunt u een inkomen invoeren. U kunt meerdere inkomens invoeren.

Het inkomen dat bij de snelle invoer is opgegeven ziet u als inkomen staan. Met de knop Voeg toe kunt u extra inkomens toevoegen. De detailgegevens ziet u wanneer u op de pijl voor het ingevoerd inkomen klikt.

 

 

 

 

Het eerste detailveld is de eigenaar van het inkomen. Daar kunt u de cliënt of een ingevoerde partner selecteren. Daarna is nog een verdere detaillering mogelijk. Zo kunt u van het jaarsalaris aangeven waar het uit is opgebouwd.

De invoer van een inkomen als Directeur Groot Aandeelhouder is eigenlijk heel vergelijkbaar met dat van iemand in loondienst. Bij de invoer van een ondernemer heeft u daarentegen de mogelijkheid om de winst van de onderneming van de voorliggende jaren te noteren.

 

 

Verplichtingen

Onder verplichtingen voert u alle vormen van niet-hypothecair krediet in, zoals consumptieve leningen in de vorm van een rekening courant, creditcardschulden of persoonlijke leningen. Daarnaast kunt u hier ook de te betalen alimentatie invoeren. Het gaat hier om te betalen partneralimentatie. Hoewel het betalen van kinderalimentatie ook een verplichting is – eenmaal contractueel vastgelegd – worden deze uitgaven niet in mindering gebracht op het inkomen bij het aanvragen van een financiering. Het zijn ‘slechts’ uitgaven die de levensstandaard van de cliënt beïnvloeden. Voer hier dus alleen partneralimentatie in.

Pensioen

Pensioenaanspraken van de huidige en van vorige werkgevers kunnen hier ingevoerd worden. U klikt op de knop Voeg toe en geeft de relevante informatie op.

Oriënterend advies over de leenmogelijkheden

De pagina Begroting geeft na een wat gedetailleerder inventarisatie weer de informatie over de mogelijkheden van de klant. U kunt de informatie op de begrotingspagina nu ook verder gaan verfijnen.

Uitgangspunten

Zo kunt u op basis van het klantprofiel een aanname doen over het benutten van NHG. De keuze voor NHG vindt u onder de uitgangspunten. Ook de keuze of er gekeken wordt naar een bestaande woning of een nieuwbouwwoning vindt u onder de uitgangspunten. Standaard staat een bestaande woning geselecteerd. Wanneer u kiest voor een nieuwbouwwoning worden de invoervelden voor de woning aan deze situatie aangepast.

Kosten en het aflossen van een lopende lening

U kunt de kosten van de aankoop en het advies nu nader gaan specificeren. U bepaalt daarin zelf de mate van detail. Het is wel verstandig om ten minste de meest gangbare kosten in dit stadium te benoemen en een reële inschatting te maken van dergelijke kosten in uw regio. Een belangrijk onderdeel om daarin mee te nemen vindt u onder overige uitgaven en betreft het aflossen van lopende leningen. Leningen kunnen zwaar drukken op de financieringsmogelijkheden. Onder de Overige uitgaven selecteert u Aflossen leningen. Vervolgens kiest u bij Doorlopend krediet gezamenlijk aflossen voor Ja. U ziet dat de hoogte van de openstaande schuld direct wordt overgenomen in het kostenveld. Onvoorziene kosten die u als marge in de begroting mee wilt nemen, kunt u invoeren bij Nog te verdelen kosten.

Tip: Ziet u een bedrag van € 0 nadat u voor aflossing van een krediet heeft gekozen? Dan heeft u waarschijnlijk wél de kredietruimte maar niet de openstaande schuld ingevuld bij Verplichtingen.

 

 

Berekenen hypotheek

Al uw berekende waarden, zoals bruto en netto maandlast zijn nu blanco. Voordat u de woonlasten opnieuw door laat rekenen, dient u wellicht ook de hoogte van de benodigde hypotheek opnieuw te laten berekenen. Klikt u daarvoor op de tandwiel-knop naast het veld Nieuwe hypotheek. Figlo Hypotheken berekent dan automatisch hoeveel uw klant maximaal kan lenen op basis van de waarde van de woning. Dit bedrag is altijd lager dan de totale kosten. De overige kosten moeten worden voldaan uit de eigen middelen. U kunt de verdeling hypotheek/eigen middelen op twee manieren benaderen:

- U vult in het veld Eigen middelen handmatig een bedrag in dat aan eigen middelen beschikbaar is voor de financiering en berekent dan het benodigde hypotheekbedrag met behulp van de tandwiel-knop naast het veld Nieuwe hypotheek.

- U laat het veld Eigen middelen blanco en berekent het bedrag dat op basis van de waarde van de woning en het inkomen van uw klant maximaal gefinancierd kan worden met behulp van de tandwiel knop naast Nieuwe Hypotheek. Vervolgens berekent u met behulp van de tandwiel-knop naast Eigen middelen hoeveel de klant zelf in moet brengen in de begroting om deze sluitend te maken.

Waarden opnieuw berekenen

Wanneer u eenmaal de hoogte van de hypotheek en de bijdrage aan eigen middelen heeft berekend, kunt u de gegevens opslaan en de verwachtte maandlast opnieuw berekenen met de knop Opslaan.

Leningdelen en Productgegevens

In een oriënterend gesprek over de financieringsmogelijkheden zult u waarschijnlijk nog geen specifieke aanbieders van producten willen benoemen. Maar op basis van het profiel van uw klant zult u mogelijk wat aanpassingen willen doen aan de standaard gehanteerde waarden voor de hypotheek.

Door op de pijl voor Nieuwe hypotheek te klikken opent u de detailgegevens van de financieringsconstructie. Die bestaan uit gegevens over de hypotheek-leningdelen, overige producten en offertegegevens.

Bij hypotheekdelen kunt u onder andere kiezen voor een alternatieve rentevaste periode. Voor een vergelijking van de rentepercentages maakt u gebruik van de tool Rentetarieven.

Bij Overige producten kunt u aangeven of uw klant een overlijdensrisicoverzekering, woonlastenverzekering of adviesabonnement nodig zal hebben. Door op Voeg toe te klikken en te kiezen voor Overlijdensrisicoverzekering verschijnt de volgende verzameling velden:

 

Ook zonder voor een aanbieder te kiezen, kunt u hier een dekking en een indicatieve premie afgeven. U berekent een premie met behulp van de tool MoneyView.

Het betreft hier een indicatie. U bent nog steeds oriënterend bezig en heeft geen informatie over de gezondheidstoestand van uw klant en andere bijzonderheden. U kunt daar bij de tekstballon een opmerking over schrijven. Een dergelijke waarschuwing kunt u desgewenst als standaardtekst opnemen via de Figlo Manager.

Een document meegeven aan de klant

Met behulp van de PDF-knop rechts bovenin kunt u een schermafdruk maken en meegeven aan uw klant. Geschreven toelichtingen en opmerkingen worden in dat geval niet afgedrukt op de pagina. U kunt ook gebruik maken van de rapporten.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen